انواع وزنه

  • وزنه های شکافدار 240 گرمی KM204
  • وزنه های شکافدار 155 گرمی KM206
  • وزنه قلابدار 5 عددی KM208
  • وزنه قلابدار 10 گرمی KM201
  • وزنه قلابدار 25 گرمی KM202
  • وزنه قلابدار 50 گرمی KM203
  • وزنه قلابدار 100 گرمی KM207