انواع گیره و نواي دوبل

 • گیره قلابدار برنجی                      KG032
 • گیره میله دار برنجی                    KG031
 • گیره نوای دوبل طرح آیکا               KG008
 • گیره نوای دوبل فیزیکی(همه کاره)  KG004
 • گیره نوای دوبل کج                     KG003
 • گیره نوای دوبل بسته                  KG001
 • گیره بالن پنجه ای                      KG030
 • گیره بورت نوای سرخود                KG023
 • گیره قیف 5 سانت نوا سرخود        KG035
 • گیره قیف 6 سانت نوا سرخود        KG036
 • گیره قیف 7 سانت نوا سرخود        KG037
 • گیره کپسول(کوره) 60 سانت        KG042