بادنما و باد سنج ديجيتال مدل J8232

بادنما و بادسنج ديجيتال پرتابل تا 30 متر برثانيه