براقيت سنج ديجيتال مدل WGG-60

  • محدوده اندازه گيري: 120-0 واحد براقيت
  • ثبات: 0.4  ± واحد براقيت
  •  دقت: 2  ±واحد براقيت