بشر دسته دار

  • 2000 سی سی
  • 3000 سی سی
  • 5000 سی سی