تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو مدل SGF-1 1400

تداخل سنج(انتر فرومتر)فابري پرو با قابليت اندازه گيريSGF-1  1400

آيينه با قطر 30mm

ميكرومتر بزرگ درجه بندي حداقل   0.01   ميليمتر،حركت 10 ميليمتر(15-5 ميليمتر)

ميكرومتر با تنظيم دقيق  حركت 25 ميليمتر،درجه بندي حداقل 0.01 ميليمتر،مطابق با حركت 0.0005 در آيينه متحرك

لامپ سديم فشار پايين  20 وات

اینترفرومتر فابري پرو براي آزمایش اپتیکی دردانشگاه طراحی شده است.نسبت به اینترفرومترمایکلسون پیشرفت چشمگیري داشته که اندازه گیري دقیقتري ازطول موج را ممکن می سازد.
این دستگاه می تواند براي مشاهده الگوي تداخل چند پرتویی و اندازه گیري جدایی طول موج درچندین نانومتراستفاده شود.

2.ساختار
   بدنه اصلی از دو قطعه شیشه اپتیکی که باورقه اي با انعکاس بالا پوشانده شده تشکیل شده است. يك آيينه ثابت بوده در حالیکه حرکت آینه دیگربوسیله یک میکرومتر دقیق کنترل می شود.
         درجه بندي حداقل0.01 ميلي مترروي میکرومتر حرکت0.0005 mmدرآینه متحرك
ایجاد می کند.
         منبع این اینترفرومتر یک لامپ سدیم فشار پایین با شیشه مات بودهتا در صورت لزوم روشنی منطقه اي ایجاد کند.براي مشاهدة آسان الگوي تداخل،یک میکروسکوپ با  نگهدارنده و پایه به عنوان کمک مورد استفاده قرار می گیرد.عکس زیر تصویري از این اینترفرومتر می باشد.