تداخل سنج فرانهوفر-فرنل(تفرق سنج) مدل LEOI-30

مشخصات:

لیزر هلیوم – نئون 1.5mW@632.8nm
صفحه چند شکافه 4,3,2 و 5 شکاف
محدوده جابجایی فتوسل 80 mm
تفکیک پذیری 0.01mm
واحد دریافت فتوسل، 20µW~200mW
ریل اپتیکی با پایه به طول 1 m
عرض شکاف قابل تنظیم 0~2mm قابل تنظیم

  بخشهای دستگاه

نام مشخصات/شماره قطعه تعداد
ریل اپتیکی به طول  1mو انودیزه شدة مشکی 1
حامل LEPO-54-2 2
حامل ( انتقال X ) LEPO-54-3 2
حامل ( انتقال X-Z ) LEPO-54-4 1
پایه اندازه گیری عرضی حرکت: 80mm ، دقت: 0.01mm 1
لیزر هلیم- نئون 1.5mW@632.8nm 1
نگهدارنده لیزر LEPO-44 1
نگهدارنده عدسی LEPO-9 2
نگهدارنده صفحه LEPO-13 1
صفحه سفید LEPO-14 1
عدسی f=6.2,150mm هرکدام 1 عدد
شکاف قابل تنظیم 0~2mm قابل تنظیم 1
صفحه چند شکافه 4,3,2 و 5 شکاف 1
صفحه چند سوراخه   1
توری انتقال 20Ɩ/mm ، نصب شده 1
تقویت کننده جریان نوری   1 ست
روزنه هم تراز   1