ترازوی دو کفه ای

ترازوی دوکفه با جعبه وزنه :

  • 0.5 گرم تا 500 گرم
  • 5 گرم تا 500 گرم
  • 1 گرم تا یک کیلو گرم
  • 1 گرم تا 2 کیلو گرم
  • 2 گرم تا 2 کیلو گرم
  • 2 گرم تا 5 کیلو گرم 
  • 5 گرم تا 5 کیلو گرم