تسلامتر AC.DC

 1. مشخصات

(1) میدان مغناطیسی که باید اندازه گرفته شود: (mT)

 0—1, 0—5, 0—25

  250—0، 500—  0،  1000—0

0— 1500و0—2500

(محدوده های رفرانس )

(2) فرکانس: 0—600C/S

(3) قطبیت میدان مغناطیسی: N و S

(4) خروجی: متصل شده به یک اسیلوسکوپ برای مشاهده شکل موجی میدان مغناطیسی.

(5) دقت:  % , 25 — 1000± 2.5% ± 5

(6) دمای کار با دستگاه: 0—+40ºC

(7) منبع تغذیه: AC 220V  یا DC 9V

(8) ابعاد و وزن: 265mm×125mm×165mm                  3KG

تسلامتر

 1. دستورالعمل کار با دستگاه

استفاده از پروب

احتیاط: بخش هال استفاده شده در پروب شکننده می باشد. باید مراقب باشید که بخش هال در مقابل استرس بیش از حد به علت شوک، فشار، خم شدن و ضربه محافظت شود.

ابتدا پیچ پایینی را بر روی “off” بچرخانید، تنظیم کننده صفر مکانیکی در مرکز دستگاه را با یک پیچ گوشتی تنظیم کنید تا عقربه بر روی خط “0” قرار بگیرد. سپس پروب را به داخل رابط پروب قرار داده و حلقه نگهدارنده را محکم کنید.

(1) کالیبراسیون ممولی Coarse Cal

پیچ پایینی را به سمت “Coarse Cal” بچرخانید. بعد از اتصال به منبع نیرو برای 4 دقیقه، پیچ Cal (کالیبراسیون) را تنظیم کنید. عقربه باید بر روی خط کالیبراسیون تنظیم شود.

(2) صفر کردن

این عمل با دو پیچ انجام می شود. یکی برای تنظیم فاز و دیگری برای تعدیل کردن دامنه می باشد. ابتدا پیچ بالایی را بچرخانید تا “25mT” را نشان دهد و پیچ پایینی را بچرخانید تا “measuring” (اندازه گیری) را نشان دهد. هرکدام از پیچ های صفر کردن راتنظیم کنید تا عقربه روی یک مقدار حداقل قرار گیرد و سپس پیچ دیگر را تنظیم کنید تا در مقدار پایین تری قرار گیرد. مرحله به مرحله و دوباره و دوباره، وقتی پیچ بالایی بر روی   “5mT—1mT” تنظیم شده عقربه را بر روی مرکز خط سیاه صفر (0) 1mT قرار داده، هرچه به صفر نزدیکتر باشد بهتر است.

احتیاط:

 1. در هنگام اندازه گیری محدوده پایین، صفر کردن باید با دقت تنظیم شود، در غیر اینصورت خطا افزایش

می یابد.

 1. در هنگام اندازه گیری محدوده پایین یا میدان مغناطیسی موجود در خارج از دستگاه، به منظور بدست آوردن نشانة دقیق خط صفر، پروب باید ابتدا به سوراخ “میدان مغناطیسی 0″و سپس صفر قرار داده شود.(دیواره ی سوراخ را لمس نکنید)
 2. دستگاه باید حداقل 1 متر دور از میدان مغناطیسی قرار داده شود. هنگام صفر کردن، پروب نباید در جاییکه میدان مغناطیسی وجود دارد قرار بگیرد.

(3) کالیبراسیون

هنگامی که صفر کردن انجام شد، پیچ بالایی را بر روی Cal”” و پیچ پایینی را را بر روی “measuring” قرار دهید، پروب به انتهای سوراخ           ” Cal. magnetic field ” قرارداده شده و به آرامی چرخیده تا عقربه مقدار حداکثر را نشان دهد. سپس هنگامی که پروب از سوراخ بیرون کشیده شده است و 180º چرخیده است،دوباره به انتهای سوراخ وارد می شود و به آرامی می چرخد تا حداکثر مقدار خوانده شده بدست آید. پیچ “.Cal” را تنظیم کرده تا مقدار متوسط دو مقدار خوانده شده بر روی خط کالیبراسیون را بدست آوریم.
(4) اندازه گیری

پیچ بالایی را تنظیم کنید تا محدوده ای بزرگتر مساوی میدان مغناطیسی را که می خواهیم اندازه بگیریم را نشان داده و پیچ پایینی را بر روی “measuring” قرار دهید. اگر عقربه در محدوده صفر نیست، مراحل” صفرکردن” را تکرار کنید.

 1. a. هنگامی که میدان مغناطیسیDCرا اندازه می گیرید، پروب را در میدان مغناطیسی که می خواهیم اندازه بگیریم قرار داده و آن را به آرامی بچرخانید تا عقربه مقدار حداکثر را نشان دهد و مقدار خوانده شده را ثبت کنید. سپس پروب را از میدان مغناطیسی خارج کنید و آن را 180º در یک سطح بچرخانید. سپس پروب را در میدان مغناطیسی جایگزین کنید و آن را به آرامی بچرخانید تا مقدار حداکثر خوانده شده را بدست آورید. مقدار متوسط دو مقدار حداکثر خوانده شده اندازه میدان مغناطیسی DC می باشد.
 2. b. هنگامی که میدان مغناطیسی متغیر را اندازه می گیریم، لازم نیست که مقدار دومی را اندازه بگیریم.
 3. c. اگر محدوده میدان مغناطیسی که باید اندازه گرفته شود نامشخص است، باید پیچ محدوده را بر روی حداکثر قرار دهید. سپس پیچ را در حین اندازه گیریبچرخانید، تا محدوده مورد نیاز را بدست آوریم.
 4. d. اندازه گیری میدان مغناطیسی پایین: در هنگام اندازه گیری میدان مغناطیسی1—25mT، علاوه بر مراحل ذکرشده در بالا، باید مراقب باشید که پروب با آهنربا تماس پیدا نکرده یا به آن نزدیک نشود. اگر مغناطیسی که باید اندازه گرفته شود دائمی نیست، بهتر است که صفر را با پروب نصب شده در مغناطیس تنظیم کنید. برق میدان مغناطیسی را وصل کنید و پروب را به آرامی بچرخانید تا مقدار حداکثر را بدست آورید. سپس جهت جریان القایی را تغییر داده تا دومین مقدار را اندازه بگیرید. در حین اندازه گیری مراقب باشید که اگر بین دمای مغناطیس و دمای محفظه تفاوت وجود دارد، صفر کردن دستگاه را ادامه دهید.

(5) مشاهده شکل موجی

یک محل اتصال اسیلوسکوپ اضافه بر روی پنل دستگاه قرار داده شده است. برای خروجی حدود 15mV، فقط یک کابل آزمایشی متصل به ” ورودی Y” اسیلوسکوپ مورد نیاز است.

(6) تعیین قطبیت میدان مغناطیسی

پیچ محدوده را چرخانده و در همان زمان پیچ تنظیم را در موقعیت “polarity” (قطبیت) قرار دهید. اگر شاخص در مرکز مقیاس نیست، می توانید دو پیچ “zeroing” (صفر کردن) را تنظیم کنید تا شاخص در نزدیکی مرکز مقیاس قرار گیرد. سپس پروب را تدریجاً به میدان مغناطیسی که باید اندازه گرفته شود نزدیک کنید. اگر عقربه به سمت قطب N منحرف شود، سمت N بر روی پروب، قطب N بوده و برعکس آن قطب S است.

(7) منبع تغذیه

در هنگام استفاده، پیچ برق در پشت دستگاه را بر روی “220V” چرخانده، سپس کابل برق را به پریز برق متصل کنید.

 1. b. در هنگام استفاده از باطری خشک، تعداد 6 باطری شماره 1 را به ترتیب برای خروجی9Vوصل کنید. پیچ برق در پشت دستگاه باید تنظیم شود تا “├ ┤ ” را نشان دهد.

(8) احتیاطات

 1. a. قبل از استفاده بهتر است که شماره پروب را بررسی کنید تا با شماره های پروب بر روی مقیاس مطابقت کند.
 2. b. درست نیست که نوک پروب را در معرض نور قوی و یا در محیطی که دمای آن از+50ºCتجاوز کند و یا خوردگی وجود دارد  قرار دهیم.
 3. c. در فرایند اندازه گیری میدان مغناطیسی پایین، بهتر است که مراحل صفر کردن و کالیبراسیون را تکرار کنیم تا از خطای احتمالی جلوگیری شود.
 4. d. اگر از باطری خشک استفاده می کنید، ولتاژ مجموع 6 باطری باید بالاتر از1Vباقی بماند، در غیر اینصورت لازم است که بررسی شود آیا اتصال بین باطری ها همچنان درست است و یا باید باطری ها تعویض شوند. در هنگام تعویض باطری ها دقت کنید به قطب های اشتباه وصل نشوند.
 5. e. در مرحله “اندازه گیری” اگر عقربه نمی تواند روی خط صفر تنظیم شود در حالیکه پیچ بالایی بیش از2500را نشان می دهد، مطمئناً پروب درست کار نمی کند و باید تعمیر شود.
 6. f. مقدار خوانده شده ی این دستگاه شدت جریان را در نقطه اندازه گیری شده نشان می دهد.