جسم سیاه مدل 15001

جسم سياه(بلك بادي)WGH-10

پارامترهای دستگاه

اندازه طول موج    800-2500nm

دیافراگم مربوطه  D/F=1/7

کانون قطری  302mm

شبکه اپتیکی  300L/mm

دقت طول موج ≤  ±  6nm

دوره موج  ≤   3nm

مجموعه کامل دستگاه

مونوکروماتور مشبک مدل WGD-4A

منبع نور (نور برم – تنگستن با رنگ و دمای متغیر)

دریافت کننده فتوالکتریک

مبدل A/D

دیسک عملیانی

جعبه نیروی الکتریکی

معرفی دستگاه

این دستگاه اندازه گیری مونوکروماتور مشبک و تکنولوژی کامپیوتر را بکار گرفته است تا منحنی انرژی تابشی جسم سیاه را به وضوح بر روی خروجی نمایش دهد. همچنین شیوه ی بدست آوردن اطلاعات دوگانه ی آن گزارش آزمایشگاهی را برای دانش آموزان آسان می کند و آن را یک دستگاه ضروری برای مطالعات علمی می سازد.

ویژگیهای دستگاه

فوراً منحنی طیف تشعشع جسم سیاه را ثبت می کند.

بطور اتوماتیک عملکرد انتقال اجزاء اپتیکی و دریافت کننده فوتوالکتریک را می کاهد.

برای اندازه گیری و تشخیص کنترل اتوماتیک از تکنولوژی کامپیوتر استفاده می کند.