دستگاه کامل خواص اشعه ایکس X-Ray

ساخت کمپانی Telteron 3B