دماسنج پنجره مدل 88500

دما سنج پنجره ،استوانه ای بدنه استیل

طول 20 سانت

رنج دما +50 ̴ -50 °C

دما سنج پنجره ،استوانه ای بدنه استیل ، طول 20 سانت رنج دما +50 ̴ -50 °C