دیاپازون 8 عددی مدل J0064

دیاپازون (8 عددی) با فركانس هاي مختلف