دیسپنسر

            ·         با مقاومت شیمیایی بالا.

            ·         قابل اتوکلاو در تا دمای C° 121.

            ·         موجود در محدوده رنج 0.5 تا 50 ml .

            ·         به آسانی قابل تمییز کردن و نگهداری است.

            ·         ساخته شده از  PTFE ،FEP ،BSG ،PP .

            ·         بیشترین فشار بخار محلول 500mbar.

            ·         بیشترین چگالی محلول  2.2g/cm3

            ·          بیشترین ویسکوزیته محلول  500mm2/s

مشخصات:

حجم
ml

درجه بندی
ml

A≤±

CV≤

%

μl

%

μl

0.5-5

0.1

0.5

25

0.1

5

1.0-10

0.2

0.5

50

0.1

10

2.5-25

0.5

0.5

125

0.1

25

5.0-50

1.0

0.5

250

0.1

50

A = Accuracy  CV = Coefficient of variation