رطوبت سنج – PH سنج خاک مدل SDT-300

رطوبت سنج – PH سنج خاک

  • محدوده PH  3 ~ 8 %
  • محدوده رطوبت 1 ~ 8 %
  • محدوده دمایی 5 ~ 50 درجه سانتیگراد