رفراکتومتر مدل GMK-702R

  • رفراكتومتر پرتابل ديجيتال
  • جهت مربا ،عسل، آب قند و غيره
  • 45~90% Brix
  • حجم نمونه 0.1~0.3ml