رفراکتومتر پرتابل دیجیتال مدل SENSE-1

رفراکتومتر پرتابل دیجیتال
– Brix 0%-53%
– دقت: 0.2%±
– امکان کالیبره شدن اتوماتیک