سانتريفوژ هماتوكريت مدل HC-702

سانتريفوژ هماتوكريت،24 شاخه
دور: 12000 rpm
داراي سيستم امنیتی بالانس سه گانه و داراي قفل ايمني و داراي تايمر تا 15 دقيقه