سانتریفوژ مدل K243

 سانتريفوژ 3 ليتري
15000 دور
با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان
تایمر 99-0 دقیقه
با امكان نصب روتورهای :
4 شاخه750cc زاويه متغير4000 دور           BRK5553
6 شاخه100cc زاويه ثابت 6000 دور           BRK5100
8 شاخه50cc  زاويه ثابت 6000 دور           BRK5308
24شاخه15cc  زاويه ثابت 6000 دور           BRK5324
32شاخه0.2cc زاويه ثابت 15000دور پی سی آر  BRK5494
24شاخه2cc   زاويه ثابت بادرپوش 15000دور   BRK5424
36شاخه0.5cc زاويه ثابت بادرپوش 15000دور   BRK5436
48شاخه0.2cc زاويه ثابت بادرپوش 15000 دور  BRK5448