سانتریفیوژ مدل C2004

سانتريفوژ مولتي روتور 4000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان تايمر 99-0

با امكان نصب روتور:

4 شاخه 100 سي سي زاويه متغير 4000 دور

8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور

24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور