سانتریفیوژ مدل C2006

سانتریفوژ 6000 دور زاویه ثابت  با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان   تایمر 99 – 0 دقیقه

با امکان نصب روتورهای:

BR5406 : روتور 6 شاخه 50 سی سی زاویه ثابت 6000 دور

BR5408 : روتور8 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور

BR5412 : روتور12 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور