سانتریفیوژ مدل C2041

سانتريفیوژ 4000 دور
1 ليتري
با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
تايمر 99-0 دقیقه
با امكان نصب روتور :
4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير 4000 دور BR5510
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی BR5434
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی BR5431