سانتریفیوژ مدل K2015

سانتریفیوژ 15000 دور مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت دارای تایمر 99-0 دقیقه

امكان نصب روتور:

8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

24 شاخه 1.5 تا 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور

36 شاخه 0.5 سي سي زاويه ثابت 15000 دور

48 شاخه 0.2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور

32 شاخه 0.2 سی سی PCR 15000