سانتریفیوژ مدل K2042

سانتريفیوژ 12000 مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال  تایمر 99-0 دقیقه

امكان نصب روتور 4 شاخه 100 سي سي زاويه متغیر 3800 دور

6 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

12 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

24 شاخه كاپيلاري 12000 دور

24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 12000 دور