سانتریفیوژ مدل K240

سانتریفوژ 15000 دور مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت دارای تایمر 90-0 دقیقه

امكان نصب روتور 4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير تك خانه چندكاره 3800 دور

24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

2 شاخه ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير 2000 دور

24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور