ست سمپلر استارتر MAXI

ست سمپلر استارتر MAXI 33333
دارای سمپلر های :
100-1000 میکرولیتر
500-5000 میکرولیتر
1000-10000 میکرولیتر
همراه با سر سمپلر های :
50-1000 میکرولیتر
500-5000 میکرولیتر
1000-10000 میکرولیتر
به همراه راک و پایه جهت اتصال به میز