سری بوبین مدل KE135

300,600,1200 و 6 دور با هسته U و I