سقوط در سطح شيب دار مدل J2154

سقوط در سطح شيب دار  ( نمايش انرژي پتانسيل )