سمپلر 8 کانال

سمپلر های 8 کانال

            ·         سر آن برای راحتی هر چه بیشتر مصرف کننده می چرخد.

            ·         پیستون های انفرادی و سر مخروطی آن باعث تعمیرو نگهداری آسان دستگاه میشود.

            ·         قابل استفاده برای سر سمپلرهای استاندارد.

موجود در حجم های:

0.5 – 10 μl

5 – 50 μl