شیکر ارلن بالن مدل KS 130 control

  • شیکر ارلن و بالن اوربیتالی دیجیتال
  • 2/5 کیلوگرمی
  • 80 تا 800 دور
  • همراه با ابزار AS 130.1

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

AS 130.1 : صفحه عمومی شیکر KS 130

AS 130.3 : ابزار میکروپلیت شیکر KS 130

K1013 : صفحه مخصوص جای لوله آزمایش شیکر KS 130

K1113 : صفحه مخصوص کلمپ شیکر KS 130