عدسي هاي شيئي فاز كنتراست اينورت

-عدسي هاي شيئي فاز كنتراس اينورت 10X
-عدسي هاي شيئي فاز كنتراس اينورت 20X
-عدسي هاي شيئي فاز كنتراس اينورت 40X