فیبر آنالایزر مدل CXC-06

فیبر آنالایزر ( استخراج ) فیبرو سلولوز

  • امکان آزمایش 6 نمونه
  • برای فیبر کمتر از 10 % با دقت 0.4 %
  • برای فیبر بیشتر از10 % با دقت 4 %