فیبر نوری مدل 0159

فیبر نوری

انتقال صدا,انتقال نور,انتقال تصویر

 1. خلاصه:

نمایش دهنده کاربرد فیبر نوری، نوعی ابزار نمایش دهنده است که بر پایه تکنولوژی الکترونیک واثر اپتو الکتریک می باشد. رشته انتقال نورکه از فیبر نوری ساخته شده است، می تواند برای انتقال صدا و تصویر استفاده شود. طراحی این وسیله نیاز کتاب های درسی دبیرستان ها را برآورده کرده و دارای ساختاری ساده است. این دستگاه دارای استفاده ی آسان، ایمن و قابل اطمینان می باشد.

این دستگاه می تواند برای نشان دادن اصول ابتدایی چگونگی انتقال نور از لوله شیشه ای منحنی و چگونگی انتقال تصویر از طریق فیبر نوری، مورد استفاده قرارگیرد. این وسیله همچنین برای نشان دادن کاربردهای اساسی فیبر نوری مانند انتقال صدا وانتقال تصویر، استفاده می شود.

 1. خصوصیات:
 2. قدرت انتقال صدا>mW100

2.فاصله انتقال تصویر قابل دید>m 3

3.ولتاژ کار با دستگاه V 220AC     Hz 50

 1. دمای محیط:°55~10-
 2. ترتیب قرار گرفتن اجزای پنل:

1)      کابل برق

2)      کلید تصویر و صدا

3)      پریز خروجی موج نور

4)       پریز خروجی انتقال تصویر و لنز پروژکتور

5)      بلندگو

6)      ورودی امواج نور

7)      پریز لامپ شیشه ای رشته فیبر نوری

8)      پریز رشته انتقال تصویر

9)      منعکس کننده

 1. اصول کار
 2. انتقال صدا : سیستم آزمایشی و نمایش دهنده این دستگاه، در واقع یک سیستم ساده است که بوسیله فیبر نوری مرتبط شده است. شدت تغییر سیگنال صدا، مستقیماً از تغییر شدت انتقال سیگنال نور از طریق فیبر نوری مشاهده می شود.
 3. انتقال تصویر: یک پروژکتور کوچک در یک طرف دستگاه طراحی شده است. رشته های چندتایی فیبرنوری در یک ترتیب منظم قرار گرفته اند. بنابراین تصویر از یک انتها به انتهای دیگر منتقل شده و سپس بوسیله انعکاس دهنده به سمت دیگر منعکس می شود.
 4. روشهای عملکرد
 5. نمایش انتقال صدا: هنگامی که دستگاه به برق وصل شده است، آن را روشن کنید. بایستی لامپ نشانگر برق، روی کلیدaudioوکلید تصویر بر روی انتقال صدا باشد. سپس هردو دوشاخه های رشته فیبر نوری انتقال صدا رابه ترتیب به داخل گیرنده LED ،PD بر روی پنل بزنید. تا زمانی که از بلند گو صدا خارج میشود، صدای موزیک از طریق فیبر نوری منتقل شده است. صدای موزیک باید به محض خارج شدن یکی از دو شاخه ها از پنل، متوقف شود.
 6. نمایش انتقال تصویر: کلید صدا و تصویر را روی انتقال تصویر قرار دهید. رشته فیبر نوری (که سطح مقطع آن مربع است) را در ورودی منبع نور تصویر زده و انتهای دیگر آن را در گیرنده ی مربع که نزدیک انعکاس دهنده می باشد، بزنید . مطمئن شوید که انعکاس دهنده دقیقاً روبه انتهای رشته فیبر نوری انتقال تصویر قرار گرفته است. کارت الفبایی را حرکت دهید، سپس تصویر منتقل شده الفبا ، بر روی منعکس کننده در سمت دیگر نمایش داده می شود.
 7. تنظیم و نگهداری

1- به دلیل اینکه فیبر نوری علیرغم انعطاف پذیری از ماده حساس ساخته شده است، از کشیدن ، پیچاندن و تازدن آن خودداری کنید.

2- کاربر می تواند از سواپ پنبه ای و الکل خالص برای تمیز کردن انتهای رشته فیبر نوری استفاده کند .

3- هر زمانی که کلید برق دستگاه روشن است، لامپ نشانگر برق باید روشن باشد، در غیر اینصورت ممکن است اتصال کلید برق ضعیف بوده یا لامپ نشانگر برق شکسته باشد.

4- اگر در نمایش انتقال صدا، صدای انتقال یافته به حد کافی بلند نباشد، زاویه مربوطه هردو انتهای رشته های فیبر نوری با گیرنده LED و گیرنده PD باید به ترتیب تنظیم شوند. بطوریکه از انتقال صدای کامل اطمینان حاصل شود.

5- روشنایی LED باید با شدت صدای موزیک تغییر کند. بعد از تغییر دادن فرکانس صدای موزیک، اگر روشنایی LED تغییر نکرد، مسلم است که صدای موزیک فرکانسش تغییر نکرده است. در این حالت تغییر دهنده فرکانس صدا باید بررسی شود.

6- در شرایط عادی، سه لامپ( برای نگهدارنده منبع نوری و نگهدارنده لامپ شیشه ای و همینطور نگهدارنده شیپوری شکل فیبر نوری ) باید روشن باشند. درغیر اینصورت حبابهای کوچک لامپهای نشانگر ممکن است شکسته باشد. آنها را با حبابهای کوچک ( 2.5V,0.3A  ) تعویض کنید.