لنز برابر ساز (ریلی لنز)

  • مخصوص میکروسکوپ های زایس
  • 0.35 برابر