مجموعه 7 عددي دماسنج آلماني

رنج اندازه گيري از 360 تا 50-

رنج اندازه گيري از 360 تا 50-

50 تا 50-   ترمومتر الكلي تو خالي
100تا 50    ترمومتر جيوه اي تو خالي
150 تا 100 ترمومتر جيوه اي تو خالي
200تا 150  ترمومتر جيوه اي تو خالي
250تا 200  ترمومتر جيوه اي تو خالي
300 تا 250 ترمومتر جیوه ای توخالی
360 تا 300 ترمومتر جیوه ای توخالی