مساحت سنج دیجیتال مدل TMJ-II

مساحت سنج دیجیتال پرتابل

  • برای اشگال هندسی و ناموزون و اندازه گیری فاصله و محیط
  • قابل اتصال به کامپیوتر
  • دارای قابلیت ذخیره 2000 گروه اطلاعات