منبع نور سرد با لامپ TH

منبع نور سرد با لامپ TH

دو هدايت گر نور انعطاف پذير به طول 550mm

فيبر نوري 5.6 براي جلوگيري از عبور گرما مدل:XS-X150