میکروتوم مدل JK1369

تولید کمپانی MOSS کشور چین.

  • ضخامت برش  μm ۱~۶۰ .
  • محدوده برش قابل تنظیم
  •   ۱~۱۰ μm با افزایش ۱ μm .
  • ۱۰~۲۰ μm با افزایش ۲ μm .
  • ۲۰~۶۰ μm با افزایش ۵ μm .

تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

  • شمال – جنوب ۲۵ mm ±
  • چپ – راست ۴۰ mm ±
  • زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° ۱۵ – ° ۱ .
  • دقت برش: + ۱۰٪.
  • اندازه برش به دست آمده  ۳۰ X 40 mm .