میکروسانتریفیوژ مدل E20B1

ميكرو سانتريفوژ 12000 دور
با امكان كنترل سرعت سلکتوری
تايمر 30-0 دقيقه