میکروسکوپ تحقیقاتی موتورایز مدل N-800D

  • میکروسکوپ سه چشمی بیولوژی تحقیقاتی
  • 1000X موتورایز
  • فوکوس اتومات
  • عدسی های شیئی E plan 4X,10X,20X,40X,100X 
  • عدسی چشمی واید 22mm