میکروسکوپ متالوژی سه چشمی مدل MIT300T

  • میکروسکوپ متالوژی سه چشمی عبوری
  • 500X
  • با عدسی های شیئی Eplan 4X,10X,20X,40X
  • عدسی چشمی 12.5X و چشمی مدرج 10X