میکرو استیرر

  • میکرو استریرر 3 لیتری
  • 1100 دور
  • آنالوگ
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا