هاون با دسته

KC558     هاون 8 سانت با دسته
KC550     هاون 10 سانت با دسته  
KC552     هاون12/5 سانت با دسته