همزن مغناطیسی مدل RO 5 power

  • همزن مغناطیسی
  • 2 لیتري
  • 5خانه صفحه استیل ( هر خانه 400 میلی لیتر)
  • 0 تا 1100 دور