همزن مکانيکی 15 ليتری مدل ES

  • همزن  مکانيکی 15 ليتری
  • آنالوگ
  • سرعت 5۰  تا 13۰۰ دور
  • 1000mpas