همزن مکانيکی 40 ليتری مدل LH

  • همزن  مکانيکی 40 ليتری
  •  آنالوگ
  • 50  تا 2000 دور
  • 50000mpas