هموژنایزر مدل OV5

  • هموژنایزر 10000 تا 30000 دور
  • آنالوگ
  • 100 تا 5000 سی سی