هموژنایزر مدل T8 Basic

  • هموژنایزر 5000 تا 25000 دور
  • 0 تا 50 میلی لیتر
  • بدون تیغه

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

  • S8N-8G : تیغه هموژنایزر T8