هموگلوبین متر مدل HG-202

هموگلوبین متر رومیزی دیجیتال

روش اندازه گیری: سیان متموگلوبین، رنج g/dl Hb 0-30 ،دقت: 1% ،طول موج: 546 nm ،و مجهز به فیلتر داخلی ،

سنسور: سیلیکون فتودیود، حجم نمونه: 1ml ،دارای 4 سل مکعبی و 2 عدد سل استوانه ای ،و محلول معرف هموگلوبین 500 ml