ويسكوزيمتر كاپ مدل NDJ-5

ویسکوزیمتر کاپ

اين ابزار در اندازه گيري ويسكوزيته در حال حركت مايع نيوتن يا مايعات مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.